Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 1 maart 2022

Definities in deze voorwaarden
Klant: de afnemer van de diensten, die bij het maken van een afspraak, dan wel het ondergaan van een behandeling bij Sarong Thai Massage per definitie akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Sarong Thai Massage: de opdrachtnemer van een afspraak, dan wel de behandelaar van een afspraak met de klant.
Overeenkomst: Dit betreft elke overeenkomst, bij het maken van een individuele afspraak en/of een afspraak met meerdere individuen.

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te geven tussen de klant en Sarong Thai Massage over de verschillende facetten die gedurende de overeenkomst tot stand zijn gekomen. Bij het aangaan van de diensten van Sarong Thai Massage door de klant, wordt altijd en automatisch ingestemd met deze voorwaarden. De dienst(en) word(en) aangegaan vanaf het moment dat Sarong Thai Massage een (digitale) afspraakbevestiging heeft gestuurd. Sarong Thai Massage biedt geen erotische en/of seksuele diensten aan.

§Artikel 1: Acceptatie en aansprakelijkheid
1.1 Diensten en/of behandeling kunnen pas worden afgenomen wanneer de klant zijn/haar volledige naam, telefoonnummer en/of e-mailadres heeft doorgegeven. Het geven van onjuiste en/of onvolledige informatie is op risico van de klant. Een afspraak wordt altijd bevestigd door middel van een digitale afspraakbevestiging. Voordat er een afspraakbevestiging door Sarong Thai Massage gestuurd wordt zal de klant geïnformeerd worden over onder andere de datum, tijdstip, de duur en prijs van de behandeling. Wanneer de klant te kennen geeft dat hij/zij akkoord gaat zal Sarong Thai Massage een afspraakbevestiging sturen. Vanaf dat moment is de afspraak geregistreerd en zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 De klant is verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie die van belang kan zijn voor de behandeling die hij/zij ondergaat wanneer daarnaar gevraagd wordt. Het geven van onjuiste en/of onvolledige informatie is op risico van de klant.
1.3 Uitzondering op artikel 1.1 is indien de klant enkel en alleen komt voor het volgen van een training of workshop.
1.4 Sarong Thai Massage biedt absoluut geen erotische diensten of handelingen aan. Sarong Thai Massage behoudt het recht wanneer de klant voor of tijdens de behandeling enige vorm van erotisch en/of seksueel gedrag vertoont de behandeling te stoppen. Ook vragen naar erotische en/of seksuele handelingen is niet toegestaan en is reden om de behandeling te stoppen of te annuleren. De afgesproken duur van de behandeling moet dan in zijn geheel worden afgerekend. Vanaf dat moment is de klant niet meer welkom en kan dus ook geen nieuwe afspraken meer maken.
1.5 De privacy van de klant is gewaarborgd bij alle diensten die bij Sarong Thai Massage worden afgenomen.
1.6 Sarong Thai Massage is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade voor, tijdens en/of na de behandeling.
1.7 Sarong Thai Massage verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
1.8 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
1.9 Sarong Thai Massage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het maken en bevestigen van een afspraak, je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je via WhatsApp of e-mail berichten te kunnen sturen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, het afhandelen van jouw betaling en om je te informeren over aanbiedingen en/of wijzigingen van onze diensten en producten.
1.10 De privacy van de gegevens die de klant in de massageruimte geeft van Sarong Thai Massage is gewaarborgd doordat deze in een beveiligd geautomatiseerd systeem worden geregistreerd. Jouw gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als dit voor jou van vitaal belang is, bijvoorbeeld als je buiten bewustzijn bent.
1.11 Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
1.12 Sarong Thai Massage bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor een bewaartermijn van 24 maanden.
1.13 Gegevens die verstrekt worden door de klant worden op geen enkele manier opgeslagen en/of gebruikt door Sarong Thai Massage anders dan vermeld in de artikelen 1.9 en 1.10. Aan de opgegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2: Annulering of beëindiging van diensten
2.1 Sarong Thai Massage behoudt zich het recht voor om behandelingen te annuleren, dan wel te verschuiven in geval van overmacht, ziekte of andere situaties waarbij de kwaliteit van de behandeling niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt ook tussentijds bij een reeks behandelingen. Sarong Thai Massage zal dit van tevoren aangeven middels een digitale annulering.
2.2 Wanneer de klant een afspraak wil annuleren dient hij/zij dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Annuleren kan via een Whatsapp bericht, e-mailbericht of SMS-bericht gedaan worden. Afspraken die te laat – dat wil zeggen: binnen 24 uur vóór de afspraak – worden geannuleerd, verzet of bij wegblijven worden in zijn geheel doorberekend aan de klant ongeacht de reden van annulatie. De behandeling kan in dit geval niet worden afgerekend met een cadeaubon. Totdat de klant het volledige bedrag heeft voldaan kunnen er geen nieuwe afspraken worden gemaakt.
2.3 Sarong Thai Massage behoudt zich het recht voor – om zonder opgaaf van reden – een klant bij aanvang van de afspraak te weigeren op basis van twijfel bij gezondheid van de klant, wanneer de klant zich niet houdt aan de gemaakte afspraken die vermeld staan in de afspraakbevestiging of wanneer de klant zich niet houdt aan de geldende huisregels van Sarong Thai Massage.
2.4 Wanneer de klant te laat op de afspraak verschijnt gaat dit af van de eigen afgesproken massage tijd. Wanneer er 50% of minder aan massage tijd overblijft komt de afspraak te vervallen. De kosten van de afgesproken behandeling zijn dan geheel voor rekening van de klant.
2.5 Tijdens de behandeling kan het mogelijk zijn dat de massagetherapeut gebruik gemaakt van persoonlijke beschermende middelen, zoals mond/neusmasker, beschermende bril en/of handschoenen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden
3.1 De klant heeft de mogelijkheid om via een Tikkie betaalverzoek, via PIN betaling of contant te betalen. Betaling dient te worden gedaan nadat de behandeling is afgerond. Het is niet mogelijk om op rekening diensten af te nemen. Dit geldt voor consumenten alsmede voor zakelijke klanten.
3.2 Wanneer de klant een factuur (op naam of bedrijfsnaam) wenst zal deze na betaling van de afgenomen diensten (digitaal) naar de klant worden verzonden. De klant ontvangt de factuur maximaal 48 uur na de behandeling in digitale vorm. Klant dient tijdig een formulier ingevuld te hebben met alle benodigde informatie. Dit formulier zal door Sarong Thai Massage worden verstrekt. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste klantgegevens. Het achterhouden van juiste klantgegevens of het verstrekken van onjuiste informatie is op risico van de klant.
3.3 Sarong Thai Massage behoudt zich het recht voor wanneer een consument of zakelijke klant een dienst of meerdere diensten wil afnemen een vooruitbetaling te vragen. De vooruitbetaling zal dan bestaan uit het gehele bedrag van de overeengekomen dienst(en). Wanneer de klant in gebreke blijft zullen de diensten niet kunnen worden afgenomen en geldt een eventueel verstuurde afspraakbevestiging als niet verzonden en is er geen geldige overeenkomst.
3.4 Bij Sarong Thai Massage kunnen de volgende creditcards gebruikt worden: Visa, Mastercard, American Express, JCB, China Union Pay, Discover, Maestro, Visa Electron en V- Pay. Daarnaast accepteert Sarong Thai Massage contactloze betalingen, evenals transacties met mobiele portemonnees zoals Apple Pay, Samsung Pay en Google Pay.

Artikel 4: Garantie
4.1 Sarong Thai Massage verleent enkel inspanningsgarantie: dit betekent dat Sarong Thai Massage zo goed mogelijk haar best doet om de gestelde doelen te behalen waarvoor de klant een behandeling heeft geboekt.

Artikel 5: Geheimhouding
5.1 De privacy van de gegevens die de klant in de massageruimte geeft van Sarong Thai Massage is gewaarborgd en zal nooit zonder schriftelijke toestemming van de klant aan derden bekend worden gemaakt.
5.2 Gegevens die verstrekt worden door de klant worden op geen enkele manier opgeslagen en/of gebruikt door Sarong Thai Massage anders dan vermeld in artikel 1.9 en 1.10. Aan de opgegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: Tarieven
6.1 De tarieven zijn bepaald op basis van een tijdseenheid en gelden altijd per persoon, mits anders aangegeven. De tijdseenheid gaat in vanaf het moment dat de klant de massageruimte binnen gaat en is inclusief de tijd die de klant gebruikt voor het uit- en aankleden en de afhandeling van de betaling. Er geldt altijd een speling tot 10% van de geboekte tijd die de behandeling korter of langer kan duren.
6.2 Klanten kunnen tijdens de massagebehandeling de afspraak mondeling verlengen. De verlengde massage tijd is op basis van beschikbaarheid en wordt mondeling afgesproken en geldt dan als een geldige overeenkomst tussen de klant en Sarong Thai Massage. De extra kosten moeten – net zoals bij de eerder afgesproken behandeling – meteen na afronding van de behandeling worden afgerekend.
6.3 De tarieven zijn inclusief btw tenzij anders aangegeven. Dit geldt voor consumenten en zakelijke klanten.
6.4 Sarong Thai Massage is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen.

Artikel 7: Reclames, promoties en acties
7.1 Reclames, acties en promoties zijn alleen geldig tijdens een gemelde actieperiode. De actieperiode staat altijd vermeld op de geldende (digitale) actieflyer.
7.2 Elke actie kan zijn eigen aanvullende actievoorwaarden kennen die naast deze algemene voorwaarden gelden. Deze aanvullende voorwaarden staan altijd vermeld op de geldende (digitale) actieflyer.
7.3 Reclames, acties en promoties zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

Artikel 8: Cadeaubonnen
8.1 Sarong Thai Massage accepteert alleen cadeaubonnen die door Sarong Thai Massage zijn uitgegeven. Andere cadeaubonnen worden niet geaccepteerd.
8.2 Cadeaubonnen zijn tot 12 maanden na uitgifte geldig. Cadeaubonnen worden bij aanschaf altijd afgestempeld met een begindatum.
8.3 Cadeaubonnen van Sarong Thai Massage zijn niet inwisselbaar voor contanten.
8.4 De restitutie van een cadeaubon op een massagebehandeling is alleen geldig bij inlevering van de cadeaubon.
8.5 Een cadeaubon is niet geldig in combinatie met andere lopende acties en dient in één keer besteed te worden.
8.6 De klant mag meerdere cadeaubonnen tegelijkertijd inleveren.
8.7 Cadeaubonnen van Sarong Thai Massage zijn alleen geldig bij Sarong Thai Massage en kunnen niet bij andere massagepraktijken worden ingeleverd.

Artikel 9: Klachten
9.1 Wanneer de klant niet tevreden is over de geleverde diensten van Sarong Thai Massage kan er schriftelijk of per e-mail en/of Whatsapp bericht een klacht ingediend worden.
9.2 De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 24 uur na afronding van de behandeling. Constatering van de klacht moet altijd worden onderbouwd, dus waarom de klant denkt dat hij/zij een klacht heeft, de aard van de klacht en de duur van de (lichamelijke) klacht. Spierpijn(en) en moeheid van het lichaam zijn geen reden om een klacht in te dienen. Dit kunnen natuurlijke bijverschijnselen van een massagebehandeling zijn.
9.3 Alleen de klant zelf – die de behandeling heeft ondergaan – kan een klacht indienen. Klachten door derden worden niet in behandeling genomen.
9.4 Klachten worden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen behandeld. Wanneer dit niet behandeld kan worden om welke reden dan ook, kan deze termijn verruimd worden en wordt dit gecommuniceerd naar de klant. Sarong Thai Massage zal dan aangeven binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
9.5 Klachten kunnen nooit leiden tot een hogere schadeloosstelling dan de betaalde prijs voor de overeengekomen behandeling.